مرور برچسب

خودنمایی

ستارگان ِ تیرگی یا دیالکتیک ِ چشم چرانی / خودنمایی

برای بحثی درباره «ستاره» ها یا افراد «سرشناس» و «مشهور» (celebrity) در دوران معاصر، ابتدا باید ریشه های بسیار باستانی و منطق جوامع پیش سرمایه داری را کنار بگذاریم. در حقیقت، در چنان جوامعی روابط میان انسان ها عمدتا بر اساس «فاصله مندی» و…

انسان شناسی آسیب های روزمره (۴) : خودنمایی

خودنمایی به ویژه در قالب اشکال اقتصادی آن که با واژه «ولخرجی» برای همگان آشناست، پدیده ای است جهانشمول و بسیار شناخته شده که افزون بر مطالعات روان شناسی، مطالعات جامعه شناسی و انسان شناسی بی شماری بر آن انجام گرفته است. انسان شناسان، با…