مرور برچسب

خودشیفتگی نسبت به فرهنگ

پرسش از فرهنگ (۷۶): آیا ما نسبت به فرهنگ خود دچار خودشیفتگی هستیم؟

خودشیفیتگی(narcissism) را می توان موقعیتی ذهنی تعریف کرد که یک فرد یا یک گروه اجتماعی در قالب آن درباره خود دچار نوعی توهم مثبت و مبالغه آمیز باشد. اگر توهم منفی سبب نوعی تحقیر خویشتن و زمینه ای برای فرهنگ پذیری به حساب می آید، خود شیفتگی…