مرور برچسب

خودزندگی نامه

واژه نامه بوردیو ۱۰: خودزندگی نامه (Autobiographie)

ترجمه ناصر فکوهی یک خود زندگی نامه اغلب به نوعی ساختن بنای یادبود، مقبره ای با شکوه برای خود می ماند. Interventions – Sciences Sociales , Action politique, Agone, 2002, p. 194 نوشته های پراکنده، علوم اجتماعی و کنش سیاسی، 2002، ص.…