مرور برچسب

خصوصی شدن کنش استحمام

واژگان یک فرهنگ(۱۰): «حمام» : زیر دوش آب سرد

خصوصی شدن کنش استحمام تقریبا از دهه 1340 ، با افزایش سرمایه اقتصادی کنشگران اجتماعی اتفاق می افتد و خبر از تغییری اساسی در رابطه همین «کنشگران» با «بدن» نیز می دهد. تغییری که در یادداشت هایی دیگر می توان در اجزاء پوششی بدن، لباس ها، کفش ها…