مرور برچسب

خشونت در عصر جهانی شدن

گفتگو با آرجون آپادورای: خشونت در عصر جهانی شدن

ترجمه: ناصر فکوهی - یکی از مشخصات جهانی شدن، تراکم انسان ها در فضاهای انباشته و به ویژه در شهرهای بزرگ است. آیا این امر شهرها را در موقعیتی فراتر از آنچه هستند، یعنی در موقعیت شهرک های مسکونی قرار نمی دهد. - از نقطه نظر سیاست عمومی،…