مرور برچسب

«خشونت» از دیدگاه انسان‌شناسی

گزارش سخنرانی: جهان با بن بستی اساسی روبروست

بهناز خسروی درباره «خشونت» از دیدگاه انسان‌شناسی واژه خشونت، معانی و مفاهیم متعددی را در ابعادی متفاوت در ذهن متبادر می‌کند. فیلسوفان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، روان‌شناسان و دیگر اصحاب علوم انسانی هر یک با رویکرد خود، این مفهوم را…