مرور برچسب

خزینه

واژگان یک فرهنگ(۹): «حمام» : وداع با «خزینه»

در نظام شناختی ما، واژه «حمام» و «گرمابه» و واژگان مترادف با آنها که در طول دوره های مختلف به شدت متغییر بوده و هستند نظیر «خزینه»، «حمام عمومی» ، «حمام نمره» (حمام های دارای اطاق دوش فردی) ، اشکال «طبیعی» این کنش نظیر «چشمه» های آب گرم و…