مرور برچسب

حیات آکادمیک علوم اجتماعی

لزوم استفاده از منابع غنی دینی برای تقویت نظریه پردازی و ورود به نظامهای علمی جهانی: گفتگو با ناصر…

محبوبه ذالیانی استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی در گرو ورود به نظامهای علمی جهانی و تعامل گسترده با جهان است، گفت: پیشرفت علمی امروز ما به صورت تصنعی و کمی با چاپ مقالات به اصطلاح علمی در مجلات مختلف، ممکن است اتفاق…