مرور برچسب

حوزه ی نظری انسان شناسی هنر

گزارش همایش انسان شناسی هنر در اصفهان(۳): سخنرانی آقای دکتر فکوهی

مرضیه دافعیان بخش سوم در ادامه ی نشست دکتر فکوهی عضوء هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس گروه انسان شناسی فرهنگستان هنر سخنرانی نمود: دکتر فکوهی که در خصوص حوزه ی نظری انسان شناسی هنر پیشتر عمده ترین مباحث مطرح در…