مرور برچسب

حق شهروندی

نگاهی انسان شناسانه به مقوله کیفیت فضای عمومی شهری و حق شهروندی: گفتگو با ناصر فکوهی

زهره دودانگه هر چند برای فضای عمومی اغلب جامعه شناسان، بیشتر بر تعریفی تاکید کرده اند که رویکرد هابرماسی مطرح می کند، اما در عین پذیرش این رویکرد باید دستاوردهای معماری و فناوری پسامدرن را نیز به آن اضافه کرد. روابط اجتماعی خود را به…