مرور برچسب

حافظه فرهنگی جمعی

پرسش از فرهنگ(۴۲): آیا حافظه فرهنگی جمعی وجود دارد؟

حافظه ای در دستان ما رابطه بین فردیت بیولوژیک و جماعت فرهنگی، همواره از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه فرهنگ شناسی بوده است. همانگونه که پیشتر نیز در همین ستون عنوان کرده ایم، آنچه بدون شک و تردید باید پذیرفت، وجود کنشگران اجتماعی در قالب…