مرور برچسب

حاشیه نشینی شهری

فرهنگ و حاشیه نشینی شهری در گفتگو با ناصر فکوهی

ناهید کیانی حاشیه نشینی شهری ، پدیده ای خاص ایران نیست، از لحاظ تاریخی با شروع انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم، که با فقر روستاها همراه بود، جمعیت های روستایی روانه شهرها شدند و چون در شهر نمی توانستند مسکنی بیابند در حاشیه…