مرور برچسب

جهان پساکرونا

کرونا و جهان پساکرونا

متن گفتگوی مهدی تدینی و ناصر فکوهی در گفتگوی زنده در اینستاگرام ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ قابل ذکر است که خبرگزاری ایبنا بدون اجازه و اطلاع ما متن بسیار پرغلط و ویرایش نشده ای از این گفتگو را با عنوانی خود خواسته منتشر کرده که به هیچ وجه مورد…