مرور برچسب

جنگ جهانی دوم

جهان به کجا می رود؟

نه در سال های پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که جان مینارد کینز، اقتصاد دان و سیاستمدار برجسته بریتانیایی، نسبت به خطرات ایجاد یک نظام یک پارچه جهانی در حوزه اقتصادی، افزایش اهمیت مبادلات پولی در آن، و لزوم پرهیز از پیوند دادن نظام های پولی با…

دروغ بزرگی به نام تغییر؟ تداوم در سیاست خارجی ایالات متحده

پایان جنگ جهانی دوم و ورود جهان به فضای دو قطبی( bipolar sphere ) ناشی از نظم نوین بوجود آمده در کنفرانس "یالتا" در سال 1945، نوید دنیایی نو را برای حاکمان آمریکایی می داد. قدرتی نو که توانسته بود در مدت کوتاهی وارث امپراطوری های کهن شود و…