مرور برچسب

جنبش دانشجویی

دنباله روی نخبگان از جامعه، پوپولیسم عقیم است

گفتگو با ناصر فکوهی درباره شانزدهم آذر روح الله سپندارند مقدمه: کشور ما در ١٠٠ سال اخیر بسیار از رفتارها و اندیشه های افراطی ضربه خورده است و باید به شدت از این گونه رفتارها و اندیشه ها اجتناب کند. این مهم ترین معنا و نمادی است که به…

درباره ۱۶ آذر: گفتگو با ناصر فکوهی

روح الله سپندارند 1- آیا می توان جنبش دانشجویی را از جمله جنبشهای اجتماعی به شمار آورد؟ جنبش های دانشجویی را از برخی از لحاظ می توان جنبش اجتماعی دانست و از برخی دیگر، نه. مسئله بر سر آن است که آیا می توان از جایگاه یا موقعیت اجتماعی…

منزلت عقل در جنبش های دانشجویی

در ابتدا و برای شروع بحث در مورد جنبش های دانشجویی، باید تعریفی از حوزه سیاسی ارایه داد. حوزه سیاسی در تعریف مدرن آن یعنی از قرن نوزدهم، حوزه ای است که در پیرامون یک مفهوم مرکزی پدید آمده که همان «دولت ملی» است. دولت ملی مشخصا در اوایل قرن…