مرور برچسب

جایگاه آرون را در جامعه‌شناسی امروز فرانسه

آرون، در میان دو راه: گفتگو با ناصر فکوهی

بشیر تفنگساز جایگاه آرون را در جامعه‌شناسی امروز فرانسه به طور اخص و جهان به طور اعم چگونه می‌بینید؟ از زمان در گذشت رمون آرون(Raymond Aron) در سال 1984 در حدود 25 سال می گذرد و امروز می توان گفت هر چند، او هنوز از طریق کتاب های…