مرور برچسب

جاهل گرایی

پرسش از فرهنگ(۴): تازه به دوران رسیدگی فرهنگی چیست؟

نوکیسگان فرهنگ واژه نوکیسگان را می توان به جای واژه بسیار رایج فرانسوی nouveaux riches (ثرونمندان جدید) به کار برد که امروزه در بسیاری از زبان ها به همین صورت به کار می رود، واژه ای که به خصوص پس از فروپاشی شوروی پیشین از یک سو و تغییر…