مرور برچسب

جامعه مدنی در ایران

چشم انداز جامعه مدنی در ایران :گفتگو با ناصر فکوهی

لیلا رزاقی به نظر می رسد که نوعی امید به تدریج در حال شکل گیری است که بتوان پایان دوره ای از یک تونل سیاه را در این حوزه مشاهده کرد. اما هر اندازه از انتخابات می گذریم این احساس نیز در حال تقویت شدن است که بیشتر با وعده روبرو هستیم تا با…