مرور برچسب

جامعه شناسی از منظر پی یر بوردیو

چشم انداز اندیشه بوردیو: گفتگو با ناصر فکوهی

فرهیختگان 1- جامعه شناسی از منظر پی یر بوردیو چگونه علمی است؟ آیا چیزی به نام جامعه شناسی علم وجود دارد؟ اندیشه بوردیو در تداوم سنتی کنتی و سپس دورکیمی در جامعه شناسی قابل درک است، کنت «فیزیک اجتماعی» یعنی همان چیزی را که بعدها جامعه…