مرور برچسب

جامعه شناسی ادبیات در ایران

نگاهی به موقعیت دانشگاهی ما: گفتگو با ناصر فکوهی

در نظام دانشگاهی ما به امر پژوهش چندان بهایی داده نمی شود و محوریت با آموزش یک سری اطلاعات و محفوظات است که توسط استاد ارائه می شوند. آیا به زعم شما دانشگاه باید عهده دار امر پژوهش نیز باشد و یا کلاس های دانشگاه صرفا باید به آموزش توسط…