مرور برچسب

تکثر فرهنگی-تاریخی

ایرانی بودن تنها با تکثر فرهنگی-تاریخی مردمانش تعریف می‌شود

گفتگو با ناصر فکوهی ابراهیم عبدالله زاده در این گفتگو، مولف به چند پرسش درباره کتاب جدیدش با نام "همسازی و تعارض در هویت و قومیت" که دربرگیرنده 13 مقاله و پژوهش وی و همکارانش درباره مسائل قومی در ایران است، می پردازد و از ضرورت تابو…