مرور برچسب

تهدید نوکیسه ها و دلال ها

تهدید نوکیسه ها و دلال ها بر زندگی مردم در گفتگو با ناصر فکوهی

ناهید کیانی غیرتجاری شدن بخش های آموزش، بهداشت و درمان و نظام های بیمه ای، باید مبنای سیاست اجتماعی دولت باشد دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ، پیرامون افزایش آسیب پذیری اجتماعی و سیاست…