مرور برچسب

تهدیدهاو فرصتها

علوم اجتماعی: تهدیدها و فرصت‌ها

کنفرانس آتی انجمن جامعه‌شناسی درباره پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران، فرصتی را فراهم می‌کند که مجموعه کنشگران علوم اجتماعی یک بار دیگر بتوانند در پرتو مسائل جدیدی که در سطح ایران و به ویژه در سطح جهان، در رابطه با این علوم، پژوهش‌های…