مرور برچسب

تمثیل یک درخت

پاره های هنر (۱۲)، پل کله: تمثیل درخت

برگردان ناصر فکوهی اجازه بدهید اینجا از یک تمثیل استفاده کنم: تمثیل درخت. هنرمندِ ما در برابر درخت، در برابر این جهان با اشکال متکثر آن ایستاده و فرض کنیم آن را در وجود خود باز می یابد. بی هیچ صدایی. هنرمند، به حدی با درخت هم سو است که…