مرور برچسب

تلفن خانه

واژگان یک فرهنگ (۱۶): «تلفن»[همراه]: وقتی «هیچ کس تنها نیست!»

ورود گسترده صدا از دهه 1340 و به ویژه از دهه 1350 در زندگی شهری و روستایی ایران با فناوری های جدیدی چون رادیو، تلویزیون، موزیک ضبط شده (کاست و صفحه) و سپس ویدئو، کنشگران اجتماعی را به شکل گیری شبکه های جماعتی (گروه دوستان، خانواده گسترده…