مرور برچسب

تقابل میان «جسم» و «روح»

پرسش از فرهنگ (۷۰): آیا با نابودی کالبد انسانی می توان ذهنیت فرهنگی درونش را نیز نابود کرد؟

کالبد جاودان تقابل میان «جسم» و «روح» از قدیمی ترین ایام و باستانی ترین نوشته ها در اندیشه انسانی به صورتی وسواس انگیز مشاهده می شود. اسطوره «اکسیر جوانی» که می توان آن را به صورتی جهانشمول در فرهنگ هایی بسیار دور از یکدیگر بازیافت، خود…