مرور برچسب

تفکر

زیستن میان ابرها! آسیب شناسی وضعیت تفکر در ایران معاصر: گفتگو با ناصر فکوهی

اصغر زارع • چرا می خواهند وانمود کنند که ایرانیان کمتر می اندیشند؟ به گمان من، برای درک هر مسئله ای ابتدا باید زاویه دید به آن را مشخص کرد و درباره آن به دور از دیدگاه های کلیشه ای به تامل نشست. یکی از این کلیشه ها ظاهرا همین گزاره…

تفریح ، تفکر، تجارت: گفتگو با ناصر فکوهی

سوره اندیشه 1- تفریح چه نیازهایی را پاسخ می دهد؟ و چه کارکردهایی دارد؟ اگر تفریح نباشد چه می شود؟ مهم ترین کارکرد تفریح کمک به بازتولید زندگی در ابعاد سالم و غیر آسیب شناختی آن است. به عبارت دیگر اگر گروه های اجتماعی و یا افراد از…