مرور برچسب

تفکر تطورگرایانه

تاملات فرهنگی(۸) مصرف فرهنگ

مهم ترین مناقشه ای که از قرن نوزدهم تا امروز بر محور واژه " فرهنگ" وجود داشته است به این اصل اساسی بر می گردد که آیا می توان و باید فرهنگ را در معنای اروپایی آن در قرن هجده و نوزده به مفهوم درجه خاصی از سازمان یافتگی اجتماعی در نظر گرفت که…