مرور برچسب

تعامل میان رشته های مختلف

ضرورت تعامل میان شاخه های دانش:گفتگو با ناصر فکوهی

منیره پنج تنی به دلیل آنکه، امروزه روند تحول شناخت انسانی و رابطه آن با حوزه های سیاسی و اقتصادی و به طور کلی حوزه روابط اجتماعی به نحوی است که دیگر نمی توان شناخت را به شناخت علمی محدود کرد و درون شناخت علمی نیز دیوارهای محکم و نفوذ…