مرور برچسب

تزلزل اخلاقی

چگونه یک جامعه دچار تزلزل اخلاقی می شود؟: گفتگو با ناصر فکوهی

شفقنا زندگی- «هر فردی که پیرو یک دین است و باید او را مومن نامید، یا واقعا ایمان دارد و یا به این امر تظاهر می کند. مشکل در شرایطی پیش می آید که «مومن» بودن با مزایای مادی همراه باشد و «نامومن» بودن با سختگیری های مبالغه آمیز مجازات شود، در…