مرور برچسب

تجربه جهان

تجربه جهان و تجربه ما از کرونا

در گفتگو با خبرگزاری فرارو ۱-آقای دکتر شما به عنوان شخصی که سالها تجربه زندگی در اروپا را داشته اید،از دیدگاه شما این قرنطینه ای که در اروپا انجام شده، با انجام این امر در ایران کدامیک کارکرد بهتری دارد و آیا آن چیزی که در غرب اجرا شد…