مرور برچسب

تجارت

تفریح ، تفکر، تجارت: گفتگو با ناصر فکوهی

سوره اندیشه 1- تفریح چه نیازهایی را پاسخ می دهد؟ و چه کارکردهایی دارد؟ اگر تفریح نباشد چه می شود؟ مهم ترین کارکرد تفریح کمک به بازتولید زندگی در ابعاد سالم و غیر آسیب شناختی آن است. به عبارت دیگر اگر گروه های اجتماعی و یا افراد از…