مرور برچسب

تبعات فرهنگی –اجتماعی پدیده مهاجرت

تقابل فرهنگ ها در مهاجرت و پیامدهای آن: گفتگو با ناصر فکوهی

شرق تبعات فرهنگی –اجتماعی پدیده مهاجرت که در بین ما ایرانیان روند رو به رشدی داشته است ،چیست ؟ - ابتدا بر این نکته تاکید کنم که مهاجرت های گسترده از کشور مهاجر فرست ، به ندرت پدیده هایی «طبیعی» بوده اند و در اکثر قریب به اتفاق موارد…