مرور برچسب

تاملات فرهنگی

تاملات فرهنگی (۷): خودکشی

نگاه به خودکشی به مثابة یک انسان‌شاس از همان ابتدا ما را در برابر موقعیتی متناقض قرار می دهد: موجودیت انسانی همچون همة موجودیت های زیستی، به گونه‌ای شکل گرفته، تحول یافته و به یک معنا ”برنامه‌ریزی“ شده است و چنان سازوکارهایی را در…

تاملات فرهنگی(۸) مصرف فرهنگ

مهم ترین مناقشه ای که از قرن نوزدهم تا امروز بر محور واژه " فرهنگ" وجود داشته است به این اصل اساسی بر می گردد که آیا می توان و باید فرهنگ را در معنای اروپایی آن در قرن هجده و نوزده به مفهوم درجه خاصی از سازمان یافتگی اجتماعی در نظر گرفت که…