مرور برچسب

تاسیس دانشگاه در ایران

کارکردها و کژ کارکردهای یک نظام آموزشی

بیش از 70 سال از عمر تاسیس دانشگاه در ایران می گذرد و امروز کشور ما با رقم حیرت انگیز 4 میلیون دانشجو و یک میلیون ورودی جدید در هر سال در صدها شهر کشور و به گونه ای روبرو است که به دلیل نظام ورود به دانشگاه سبک ها و اشکال گوناگون زندگی…