مرور برچسب

تاریخ نسل كشی

گفتارهای عمومی(۱۲۸): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:خمرهای سرخ

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 15 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۴): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: روس_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هفدهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۲): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: هرروهای آفریقا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و  دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل كشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه سوم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…