مرور برچسب

تاریخ فرهنگ معاصر ایران

چرخ ِ یک گذار، ارزش ِ یک الگو

برای هشتاد سالگی دکتر ناصر تکمیل همایون ناصر تکمیل همایون، یکی از چهره هایی است که در تاریخ فرهنگ معاصر ایران جایگاهی نادر را به خود اختصاص می دهد. این موقعیت را می توان از دو چشم انداز و با دو ساختار تحلیلی به بیان آورد که در این…