مرور برچسب

تاریخ تمدن ایرانی

شخصیت ایرانی از واقعیت تا تخیل

مفهوم «شخصیت» در میانه قرن بیستم، در چارچوب نظریه «فرهنگ و شخصیت» و در آثار مارگارت مید و روث بندیکت به شکل پر رنگی در انسان شناسی مطرح شد. در این دوره ژاپن و ورود آن به جنگ و به خصوص مساله درک ناپذیری رفتار ژاپنی ها برای آمریکایی ها به…