مرور برچسب

تاریخچه

مصاحبه ۲: تاریخچه

مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی در تحول مصاحبه می توان سه مرحله اساسی را از یکدیگر تمیز داد. نخستین مرحله را در استفاده از مصاحبه در روان درمانی و فنون روانشناسی مشاهده می کنیم که همین امر به واژه مشاوره (Counseling) حیات داده است که اغلب…