مرور برچسب

بی فرهنگی

پرسش از فرهنگ (۶۲): «بی فرهنگی» چه معنایی دارد؟

واژه «بی فرهنگ» یا اصطلاح «فرهنگ کاری را نداشتن» در زبان فارسی امروز، به ویژه در شهرها و به خصوص در میان اقشار تحصیلکرده، به شکل گسترده ای به کار می رود. بدین ترتیب دائما از «فرهنگ» و از «داشتن» یا «نداشتن» آن صحبت می شود.  این البته در…