مرور برچسب

بی اخلاقی اجتماعی

روند خشونت های اجتماعی در جامعه ما: گفتگو با ناصر فکوهی

هادي حسيني نژاد 1- شاید تنها معیار و شاخصه‌ای که می‌توان پدیده‌های اجتماعی را با آن سنجید، مقایسه‌ی وضعیت پدیده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف باشد. با این اوصاف؛ اغلب پژوهشگران و متخصصان امر معتقدند بی‌اخلاقی‌های اجتماعی در طول سه‌دهه‌ی…