مرور برچسب

بوطیقای شهری

بوطیقای شهر (۱۰۹)

پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه و آیا حق دارم همین مقایسه را میان مسیر یک اتوبوس و خط سیر یک زندگی انسانی انجام دهم؟ اینجا بر این نکته تأکید نمی‌کنیم، چون بعدها به این مسئله باز خواهیم گشت. هر سفری حال و هوایی رمزآموزانه دارد.…