مرور برچسب

بوروکراتیک

گزارش نشست «عدالت آموزشی و مسئله ی گسترش مدارس خصوصی»

فاطمه شمس نشست «عدالت آموزشی و مسئله‌ی گسترش مدارس خصوصی»با حضور دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو در دانشکده علوم اجتماعی و به همت انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای نشست به اهداف این…