مرور برچسب

بهار عرب

رویایی شیرین: ۲۰۱۲، سالی بدون دیکتاتورها؟

روندی که از بیش از سی سال پیش در جهان به صورتی فزاینده ای مشاهده می شود، روند از میان رفتن شکل نظام های آمرانه به مثابه بدیل هایی برای سازمان اجتماعی است. و هر چند این روند، لزوما به معنای آن نیست که موقعیت های جدید، موقعیت هایی آرمانی و…

کدام «بهار عرب»؟

پیش از هرچیز شاید لازم به یادآوری باشد که سقوط نظام های فاسد و دیکتاتور منش خاور میانه نمی تواند جز مایه خوشحالی همه دوستداران آزادی باشد و حمایت از این نظام ها با هیچ استدلال و منطقی و در برابر هیچ نام دیگری قابل توجیه نیست. این نکته…