مرور برچسب

بهار سرمایه داری

چشم انداز های پیش رو برای «طبقه» متوسط در ایران کنونی

مفهوم «طبقه» در علوم اجتماعی، سرنوشتی پیچیده داشته است: استناد مارکسی به این واژه امروز مور پذیرش کمتر نظریه پردازی(حتی در میان جامعه شناسان نومارکسی) است و در خارج از این حوزه استناد کلاسیک و امریکایی به آن دقت خود را روز به روز از دست می…

تیانانمن: بهار سرمایه داری در چین

17 سال پیش در چنین روزهایی یعنی در شب سوم به چهارم ژوئن 1989 ( 13 به 14 خرداد 1368 ) ، تانک های چینی وارد میدان تیانانمن شدند و با درهم شکستن جنبش دانشجویی گسترده ای که بیش از یک ماه از آغازش در این محل می گذشت و با کشتن صدها دانشجو، نظم…