مرور برچسب

بنیامین

پاره های هنر (۱۱)، بنیامین: سینما و نقاشی

برگردان ناصر فکوهی یکی از ویژگی های سینما که آن را به روشنی از نمایش (تئاتر) جدا می کند، اگر آن را با نقاشی مقایسه کنیم، نتایجی باز هم پربار تر به ما می دهد. استدلال ما در پاسخ به طرح این مساله، ابتدا بحثی تطبیقی و روشنگر است که به مفهوم…