مرور برچسب

بلاندیه

پاره های های هنر (۸): بلاندیه: هنرهای از دست رفته، جمع ِ نقاب ها

برگردان ناصر فکوهی جمع ِ نقاب ها هر چه بیش از پیش در گونه ای حفاظت گاه اسیر شده اند. جایی برای شهادت دادن درباره گذشته. این جمع ها امکان می دهند گذشته ها را آرمانی کرد و به روستائیان قبیله کونو فرصت می دهند تا با این روش در برابر فشار…