مرور برچسب

بزرگان هنر و ادب

پاسخ یک «توطئه گر» ِ بی ادب به برخی بزرگان ِ ادب

تصویر: صحنه ای از اپرای عروسکی «لیلی و مجنون» به زبان ترکی آذری به اجرای بهروز غریب پور ای بی خبران ز درد و آهم / خیزید و رها کنید راهم من گم شده ام، مرا مجویید / با گم شدگان سخن مگویید به بهانه کشف «توطئه» ای جدید در حق قانونی…