مرور برچسب

بررسی انسان‌شناختی انگیزه‌ها و دلایل مدیریت کالبد

بررسی انسان‌شناختی انگیزه‌ها و دلایل مدیریت کالبد: مطالعه موردی یک خرده فرهنگ شهری در تهران

ناصر فکوهی ـ آزاده حقگوی پشکه فکوهی، ناصر و حقگوی پشکه، آزاده (1390)، بررسی انسان‌شناختی انگیزه‌ها و دلایل مدیریت کالبد: مطالعه موردی یک خرده فرهنگ شهری در تهران، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، دوره 1، شماره 2، صص: 83ـ 57. کالبد انسانی…