مرور برچسب

بدبینی

کوره‌راه‌های خطرناک نومیدی در جامعه

گفتگوگر : عظیم محمودآبادی ۱- آیا می‌توان با نگاهی جامعه شناختی تعریفی از مفهوم امید ارائه داد؟ پیش از هر چیز باید بگویم که مفاهیمی چون «امید»(Hope) و «نومیدی» (Hopelessness)، یا «خوش بینی» (Optimism) و بدبینی(Pessimism) در درجه اول…

انسان شناسی آسیب های روزمره (۸): بدبینی

بدبینی که می توان آن را یکی از واژه های عام برای برگردان واژه تخصصی پارانویا، در نظر گرفت تا ما را به آسیب فردی و اجتماعی مربوط به آن هدایت کند، یکی از اختلالات روانی (نروز) رایج است . این آسیب حدودا 2 تا 3 درصد از افراد جوامع انسانی را به…